برچسب: <span>کمپ ترک اعتیاد تریاک زنان</span>

خانه / کمپ ترک اعتیاد تریاک زنان
اعتیاد به تریاک دخترم و اعتیاد زنان به تریاک
نوشته

اعتیاد به تریاک دخترم و اعتیاد زنان به تریاک

با بازی شجاعت بین دوستان بسراغ تریاک پدرش رفت اعتیاد دختر به تریاک و اعتیاد زنان به تریاک جریان از یک شرط بندی آغاز شد. روز که آتنا و دوستانش در یک دورهمی، هر کدام کار احمقانه ای را در بازی حقیقت یا شجاعت می خواستند انجام دهند. آتنا تنها ۱۴ سال دارد و اما...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان