برچسب: <span>ترک اعتیاد زنان</span>

خانه / ترک اعتیاد زنان
آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه
نوشته

آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه

آسیب اعتیاد زنان تنها به مصرف مواد مخدر ختم نمی شود. بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می گردد، که به هر دلیلی فرد معتاد خانه خود را ترک کرده و رو به سوی کارتن خوابی می آورد. در این حالت برای تامین مواد مخدر دست به هر کاری، از جمله؛ دزدی تا تن فروشی...

نوشته

اپیدمی اعتیاد در زنان و دختران

سالهاست که اقدامات بسیاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن صورت می گیرد. اما به دلیل مختلف این امر نه تنها تا به امروز کارساز نبوده است بحث اعتیاد زنان و دختران، بلکه با رشد چشمگیری در میان قشر تحصیل کرده زنان و دختران رو به رو بوده ایم. بازدیدها: 98

نوشته

میخواهم بعد از ترک اعتیاد جبران کنم

در کمپ زنان در حال قدم زدن بودیم، که ناگهان دختر جوانی را دیدم که چمباته زده در کنار دیوار نشسته بود. به نزدیکش رفتم تا با او صحبت کنم. با دیدن ما از جای خود برخاست و سلام کرد. مسئول کمپ ترک اعتیاد بانوان از او خواست، در صورت تمایل با ما مصاحبه ای...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان