برچسب: <span>آسیب اعتیاد زنان</span>

خانه / آسیب اعتیاد زنان
آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه
نوشته

آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه

آسیب اعتیاد زنان تنها به مصرف مواد مخدر ختم نمی شود. بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می گردد، که به هر دلیلی فرد معتاد خانه خود را ترک کرده و رو به سوی کارتن خوابی می آورد. در این حالت برای تامین مواد مخدر دست به هر کاری، از جمله؛ دزدی تا تن فروشی...